Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Podinspektor ds. gospodarki odpadami - ogłoszenie o naborze


Osina, dnia 11 grudnia 2013 r.

SG.210.5.2013

 

 

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Stanowisko - podinspektor ds. gospodarki odpadami

 2. Wymiar czasu pracy - 1/2 etatu.

 3. Kandydat powinien spełniać:

  1. wymagania niezbędne:

   1. posiada obywatelstwo polskie,

   2. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

   3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

   4. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

   6. posiada przynajmniej 6 miesięczny staż pracy w jednostkach administracji publicznej,

   7. posiada wykształcenie wyższe o specjalności: finanse, prawo, administracja lub ochrona środowiska.

  2. wymagania dodatkowe:

   1. umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu Office,

   2. dyspozycyjność,

   3. umiejętność pracy w zespole,

   4. komunikatywność w kontaktach służbowych,

   5. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, terminowość, zaangażowanie w wykonywanie zadań,

   6. prawo jazdy kat. B oraz własny pojazd,

   7. znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności:

1) weryfikowanie i wprowadzanie do systemu informatycznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) współpraca administratorem systemu informatycznego oraz nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemu,

3) prowadzenie postępowań w zakresie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4) wystawianie upomnień,

5) prowadzenie postępowań w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,

6) współpraca z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne z terenu Gminy Osina oraz nadzór nad organizacją odbioru i wywozu odpadów,

7) sporządzanie sprawozdań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,

8) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami,

9) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami,

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2013 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

Wójt

 

Krzysztof Szwedo

 

 

 

W załączniku znajdują się:

 

   • ustawy - Ordynacja podatkowa,

   • ustawy o finansach publicznych,

   • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

   • ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

   • ustawy o samorządzie gminnym,

   • ustawy o pracownikach samorządowych,

   • ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,

   • ustawy o dostępie do informacji publicznej,

   • ustawy o ochronie danych osobowych,

   • ustawy o ochronie środowiska,

   • ustawy Kodeks Cywilny

   • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami na terenie Gminy Osina w szczególności:

    1. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

     1. list motywacyjny,

     2. życiorys - curriculum vitae,

     3. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

     4. kserokopię świadectw pracy,

     5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

     6. oryginał kwestionariusza osobowego,

     7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

     8. oświadczenie o niekaralności,

     9. kserokopię posiadanych referencji,

     10. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”,

     11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatów niepełnosprawnych chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, o ile kandydat ten znajdzie się w gronie osób określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

    2. Informacja o warunkach pracy:

     1. miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina oraz praca w terenie,

     2. miejsce pracy położone jest na piętrze budynku, do którego prowadzą schody, budynek nie posiada windy,

     3. praca z komputerem, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych,

     4. budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

    3. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 23 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

    4. Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

    5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

     1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5, 9 i 11,

     2. informację z Krajowego Rejestru Karnego.

    6. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 7, skutkować może nie zawarciem umowy o pracę.

     1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

     2. oświadczenie kandydata

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 11-12-2013 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 11-12-2013 17:09