Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A Nr XVII/ 107 /2008 w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym.


U C H W A Ł A Nr XVII/ 107 /2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 i 10, art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu mieszkaniowego udziału w wysokości 2/5 w nieruchomości położonej na działce 304/2, obręb Kościuszki, o pow. 0.9010 ha, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym, z uwzględnieniem pierwszeństwa na rzecz najemcy.

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy może nastąpić w przypadku, gdy najemca nie zalega z zapłatą czynszu.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży nieruchomości określonej w § 1, według następujących zasad:

  1. 60 % bonifikaty od ceny - dla nabywcy składającego wniosek o wykup nieruchomości;

  2. 24 % bonifikaty - dodatkowo dla nabywcy przy wykupie lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, jeśli wniósł całą kwotę należną do zapłaty jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego;

§  3. Na wniosek nabywcy będącego najemcą lokalu mieszkalnego, sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty może nastąpić w systemie ratalnym, na następujących zasadach:

1) należność za sprzedawany udział może być rozłożona na 12 rat miesięcznych;

2) pierwsza rata nie może być niższa niż 20% należnej ceny sprzedaży;

3) nie zapłacenie dwóch rat w terminie skutkuje wymagalnością całej należnej ceny z ustawowymi odsetkami;

4) rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży udziału wraz z oprocentowaniem podlega zabezpieczeniu hipotecznemu (hipoteka zwykła i kaucyjna) na koszt nabywcy.

§ 4.1. Nabywcę powinny obciążać koszty przygotowania udziału do sprzedaży (koszty wyceny nieruchomości, opracowań geodezyjnych, ogłoszenia do publicznej wiadomości, odpis z księgi wieczystej) oraz koszt sporządzenia umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej.

2. Postanowienie ust. 1 ma zastosowanie również w przypadku rezygnacji wnioskodawcy z nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr ……………/2008

Rady Gminy Osina

z dnia ………………. 2008 r.

Dyspozycja art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do czasu określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, oznaczona numerem ewidencyjnym 304/2 o pow. 9010 m2 w udziale 2/5 - obręb Kościuszki , nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów to nieruchomość rolna : B- R IVa 1223 m2 , R - IVa 4435 m2 , Ps- IV 3352 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 75,58 m2 oraz budynkiem gospodarczym przynależnym do lokalu mieszkalnego kwalifikującym się do rozbiórki.

Art. 34. 

6. Wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednia rada lub sejmik w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, mogą przyznać, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, z zastrzeżeniem art. 60.

Art. 68. 1. Właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

1) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych;

7) jako lokal mieszkalny;

Art. 70. 1. 

2. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 oraz w art. 39 ust. 2, może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

3. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

4. Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, a rada lub sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących odpowiednio przedmiot własności gminy, powiatu lub województwa, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niż określona w ust. 3, stopy procentowej.

Inspektor Bogusław Grodź

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 24-04-2008 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 11:12