Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/104/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok


Uchwała Nr XVII/104/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48 , poz.327,Nr 138,poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 137) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2008 rok w ramach porozumień z jst o kwotę 51 120,00 zł

-dział 853 rozdział 85395 § 2008 o kwotę 48 280,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę 2 840,00 zł.

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej).

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008r o kwotę

23 880,00 zł, z tego:

- dział 750 rozdział 75023 § 4750 o kwotę 18 200,00 zł,

Administracja publiczna - urzędy gmin- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

- dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 5 680,00 zł,

Pomoc społeczna -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- świadczenia społeczne.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań realizowanych w ramach porozumień z jst na 2008r o kwotę 71 800,00 zł, z

- dział 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę 5 680,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 3118 o kwotę 3 300,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4018 o kwotę 19 250,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 3 4118 o kwotę 4 770,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4128 o kwotę 800,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4178 o kwotę 8580,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę 6 870,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 2 840,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę 3 510,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4418 o kwotę 700,00 zł,

- dział 853 rozdział 85395 § 4708 o kwotę 500,00 zł,

Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej-pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

- dział 851 rozdział 85111 § 6610 o kwotę 15 000,00zł,

Ochrona zdrowia -szpitale ogólne z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst.

§ 4.Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008 r. o kwotę

544 407,62 zł.

- dział 010 rozdział 01095 § 4300 o kwotę 30 000,00zł.

Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- dział 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę 36 890,00 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 § 4110 o kwotę  7 000,00 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 § 4120 o kwotę  1 110,00 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę 12 000,00 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 6 000,00 zł.,

Administracja publiczna - urzędy gmin z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 63 000,00 zł.

- dział 754 rozdział 75405 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł.,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe policji z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 48 000,00 zł.,

- dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę 15 500,00 zł.,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych kwotę 63 500,00 zł.

- dział 754 rozdział 75495 § 4210 o kwotę  200,00 zł.,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia .

- dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 30 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 4 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę  500,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 35 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 100 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę  20 000,00 zł.,

Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy kwotę 189 500,00zł.

- dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 5 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 35 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80110 § 4270 o kwotę 50 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę  15 000,00 zł.,

Oświata i wychowanie - gimnazja z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 105 000,00 zł.

- dział 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 7 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 1 000,00 zł.,

- dział 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę  200,00 zł.,

Oświata i wychowanie - stołówki szkolne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy kwotę 8 200,00zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę 2 500,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 4 207,62 zł..

- dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 2 500,00 zł.

- dział 851 rozdział 85154 § 4700 o kwotę 1 000,00 zł..

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi - ponadplanowe dochody i niewykorzystane wydatki w kwocie 10 207,62 zł. za 2007 rok.

- dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 2 300,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza-świetlice szkolne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 4 070,00 zł.,

- dział 852 rozdział 85219 § 4110 o kwotę  800,00 zł.,

- dział 852 rozdział 85219 § 4120 o kwotę  130,00 zł.,

Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy kwotę 5 000,00zł.

- dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę 50 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

- dział 921 rozdział 92116 § 4010 o kwotę 2 030,00 zł.,

- dział 921 rozdział 92116 § 4110 o kwotę 400,00 zł.,

- dział 921 rozdział 92116 § 4120 o kwotę  70,00 zł.,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- biblioteki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy kwotę 2 500zł.

- dział 926 rozdział 92695 § 4170 o kwotę 4 000,00zł,

- dział 926 rozdział 92695 § 4210 o kwotę 3 000,00zł,

- dział 926 rozdział 92695 § 4300 o kwotę 3 000,00zł,.

Kultura fizyczna i sport -pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia ora zakup usług pozostałych kwotę 10 000,00 zł.

§ 5.Zwiększa się niedobór budżetowy na 2008 rok o kwotę 541 207,62 zł., źródłem pokrycia niedoboru są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 6.Dokonano aktualizacji załącznika nr 7 uchwały budżetowej na 2008 rok dotyczącego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez wprowadzenie właściwego stanu środków finansowych na początek roku obrotowego wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2007r.w kwocie 2 083 077,55 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§.7.Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Osina na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§.8.Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2008 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§.9.Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2008 dotyczący limitu wydatków Gminy Osina na projekty planowane do realizacji poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonano aktualizacji załącznika nr 6 uchwały budżetowej na 2008 rok dotyczącego planu przychodów i wydatków dochodów własnych Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej z 85495 (edukacyjna opieka wychowawcza ,pozostała działalność) na 80148 ( oświata i wychowanie , stołówki szkolne) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 90/2008

Wójta gminy Osina

z dnia 03 marca 2008 r.

GMINA

Dział

Rozdział

§

Dochody

Wydatki

zwiększenia

zmniejszenia

Zwiększenia

zmniejszenia

w złotych

1

2

3

4

5

6

7

758

75801

2920

107 615,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

§

Dochody

Wydatki

zwiększenia

Zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

w złotych

1

2

3

4

5

6

7

801

80101

4010

36 315,00

801

80101

4110

5 000,00

801

80101

4120

800,00

801

80103

4010

18 000,00

801

80103

4110

2 600,00

801

80103

4120

400,00

801

80103

4440

2 700,00

801

80110

4010

27 000,00

801

80110

4110

3 600,00

801

80110

4120

600,00

801

80110

4440

6 500,00

854

85401

4010

3 200,00

854

85401

4110

500,00

854

85401

4120

100,00

854

85401

4440

300,00

Wójt

Wiesław Tomkowski

ZARZĄDZENIE 90/2008

Wójta Gminy Osina

z dnia 03 marca 2008r.

w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XVI/102/2008 z dnia

27 lutego 2008r. Rady Gminy Osina w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina

na 2008 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy do uchwały Nr XVI/102/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. Rady Gminy Osina , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Wiesław Tomkowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 24-04-2008 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Wasyluk 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 11:08