Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLI/ 237/10 RADY GMINY OSINA z dnia 18 września 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Osina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


UCHWAŁA Nr XLI/ 237/10

RADY GMINY OSINA

z dnia 18 września 2010 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Osina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, z 2009 r. Nr 65 poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219 poz. 1706 , Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229 , Nr 81 poz. 527 ), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z 2009 r. Dz. U. Nr 206 poz. 1589, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 125 poz. 842 poz. 842) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Osina oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. Celem Zespołu będzie realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.

§ 3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział II

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków

Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 4. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt.

§ 5. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta powołującym Zespół Interdyscyplinarny.

§ 6. Przedstawiciele jednostek, o których mowa w art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami / jednostkami.

§ 7. Wójt odwołuje Członka Zespołu:

      1. na jego umotywowany wniosek,

      2. na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

      3. w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

§ 8. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym.

§ 9. W przypadku odwołania lub zgonu członka Zespołu, w miejsce zwolnione Wójt Gminy powołuje innego członka Zespołu z tej samej instytucji, po wskazaniu kandydatury przez osobę kierującą instytucjami / jednostkami.

§ 10. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla powołania członka Zespołu.

§ 11. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 12. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

 1. uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub Wójta. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

 2. Pisemnej rezygnacji Przewodniczącego.

§ 13. Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami § 11.

Rozdział III

Warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego

§ 14. Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 15. Szczegółowy tryb pracy Zespołu i grup roboczych, określa regulamin przyjęty przez Członków Zespołu zwykłą większością głosów.

§ 16. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 17. Realizację powyższych zapisów powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 23-09-2010 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2010 10:58