Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XL /234/2010 Rady Gminy Osina z dnia 09 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.


Uchwała Nr XL / 234/ 2010

Rady Gminy Osina

z dnia 09 września 2010 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 oraz Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675,) oraz art. 6 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Osina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Załącznik do Uchwały Nr XL/ 234/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 09 września 2010r.

Gminny Program

przeciwdziałania

przemocy w rodzinie

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

 1. Informacje ogólne:

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz z oczekiwaniami społecznymi.

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, bez wątpienia należy zakwalifikować ją do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała ona zawsze, o przemocy w rodzinie mówiono niewiele, jakby nie postrzegając jej jako poważnego zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. Takiego, które prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw.

Dla lepszego rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie konieczne jest jej zdefiniowanie. W niektórych przypadkach przejawy są tak jednoznaczne, że nie pozostawiają żadnych wątpliwości, w innych, bardziej złożonych, niezbędne jest określenie możliwie jasnych kryteriów oceny.

Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to:

„Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 (członek rodziny - osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 06.06.1997 r. - Kodeks karny), w szczególności narażające te osoby na nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

 1. Założenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Osina:

 1. Najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary.

 2. Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez względu na to, co zrobiła ofiara.

 3. Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka.

 4. Nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy w rodzinie.

 5. Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest nieskuteczna.

 6. Ofiara przemocy w rodzinie cierpi na skutek wielokrotnego urazu.

 7. Zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i decyzjach, bowiem jest to jeden z objawów doznanego urazu.

 1. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Osina:

„Art. 6. ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie brzmi:

 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.), chyba, że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

 2. Do zadań własnych gminy należy w szczególności:

 1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

 2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

 3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

 4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych „.

W celu realizacji zadań określonych w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Gminie Osina tworzy się system przeciwdziałania przemocy w rodzinie oparty na:

 1. pracy Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie powołanego przez Wójta Gminy,

 2. pracy Koordynatora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

 3. pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy w grupie wsparcia dla Ofiar w Rodzinie,

 4. pomocy psychologicznej dla dzieci - ofiar przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej,

 5. pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej, socjalnej dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

 6. pracy Punktu Interwencji Kryzysowej,

 7. realizacji Programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,

 8. ścisłej współpracy z różnymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem Ośrodka Pomocy Społecznej i Posterunku Policji w Osinie.

 1. Strategia i metody działania:

Przygotowanie diagnozy w Gminie Osinie

 1. Stałe zbieranie wszelkich dostępnych danych, które pozwolą dokonać pomiaru zjawiska. űródłem informacji będą statystyki policji, pomocy społecznej, szkół, ośrodka zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców gminy.

 2. Przeprowadzanie diagnozy i ustalanie zasobów środowiska lokalnego, a więc działalności instytucji, placówek, organizacji pozarządowych, świetlic, osób zajmujących się pomaganiem i na tej podstawie opracowanie i korygowanie mapy zasobów środowiska lokalnego.

 3. Przeprowadzanie badań pozwalających określić postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie, a także opinie na temat sposobów pomagania rodzinom, gdzie stosowana jest przemoc. Postawa sąsiadów - świadków przemocy często określa szybkość reagowania i ewentualnej interwencji umożliwiającej zatrzymanie przemocy. Badania można przeprowadzić za pomocą ankiet lub wywiadów.

 4. Przeprowadzanie badań pozwalających określić postawy pracowników służb i placówek stykających się z problemem przemocy na danym terenie, a także poziom ich kwalifikacji potrzebnych do skutecznego pomagania.

Szczegółowe działania w Gminie Osina

 1. Organizowanie szkoleń dla: pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dzielnicowych w zakresie świadczenia pomocy ofiarom przemocy domowej, (jak udzielić wsparcia, w jaki sposób kierować ofiarę przemocy do różnych instytucji, wzmocnienie konsekwentnych zachowań i postaw).

 2. Systematyczna edukacja społeczności Gminy Osina poprzez ulotki, broszury, która ma przede wszystkim na celu obalenie mitów i stereotypów utrudniających pomaganie, a także pokazywanie możliwości udzielenia pomocy i pozytywnych przykładów wyjścia z sytuacji przemocy.

 3. Funkcjonowanie Gminnego Koordynatora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z następującym zakresem działań:

 • Analiza wniosków składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o leczenie odwykowe i wywiadów środowiskowych pod kątem informacji o przemocy domowej,

 • Kierowanie i koordynowanie prac Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

 • Przyjmowanie wszystkich wniosków dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,

 • Tworzenie własnych dokumentów potwierdzających występowanie przemocy domowej, takich jak: notatki służbowe wynikające z obserwacji, rozmów z różnymi osobami, protokołów z rozmów z ofiarami przemocy domowej i członkami ich rodzin,

 • Prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie - zgodnie z zapisami Niebieskiej Karty dotyczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • Prowadzenie dyżuru w Punkcie Interwencji Kryzysowej, a w trakcie tych dyżurów: udzielanie wsparcia ofiarom, kierowanie ofiar przemocy domowej do specjalistów, kierowanie i motywowanie do udziału ofiary w grupie wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

 • Występowanie do Posterunku Policji w Osinie z wnioskiem o podjęcie działań interwencyjnych przez dzielnicowego lub podjęcie innych działań prewencyjnych, w sprawach, gdzie ujawniono zagrożenie przemocą w rodzinie,

 • Odwołanie się od decyzji prokuratora, jeżeli zapadła decyzja o umorzeniu postępowania, a odwołanie jest zasadne,

 • motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do wzięcia udziału w kompleksowym programie korekcyjnym dla sprawców przemocy domowej,

 • inicjowanie podejmowania natychmiastowych interwencji powstrzymujących przemoc, poprzez działania Zespołu Interwencji Kryzysowej,

 • monitorowanie prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • występowanie w charakterze świadka w sprawach o przestępstwo z art. 207 kk, tj. o znęcanie się nad rodziną, w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu karnym przed sądem.

 1. Działalność Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w składzie:

- Przewodniczący Zespołu - Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

- przedstawiciel Policji,

- przedstawiciel Pomocy Społecznej,

- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- przedstawiciel szkoły (pedagog),

5. Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Osinie (przez psychologa), lub Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowogardzie (prawnik, terapeuta).

6. Psychologiczna pomoc ofiarom przemocy w Grupie Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

7. Działania korekcyjne dla sprawców przemocy (w zamian za grożącą karę pozbawienia wolności).

8. Współpraca z instytucjami prowadzącymi Hostele dla Ofiar Przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Goleniowie, w celu ustalenia precyzyjnych zasad umieszczania tam osób.

9. Specjalistyczna pomoc psychologiczna dla dzieci, które są ofiarami przemocy w rodzinie.

10. Ochrona osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych przed przemocą domową.

11. Stała współpraca z dzielnicowymi, pracownikami socjalnymi i członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych by skutecznie realizować funkcjonowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej poprzez wspólne wizyty w domach, w których występuje przemoc w rodzinie (tym samym praktyczne wykonywanie procedur interwencji służb: Policja - wykonywanie zapisów wynikających z Zarządzenia Komendanta Głównego z dnia 31.12.2002 roku; Pomoc Społeczna - zapisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 roku).

12. Wszelkie inne poczynania mogące przyczynić się do powstrzymywania przemocy w rodzinie, a nie ujęte w niniejszym programie.

Opracował: Marcin Płusa

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) stanowi, że do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W związku z tym podjęcie przez Radę Gminy stosownej uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 23-09-2010 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2010 10:56