Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Renowacja boiska w miejscowości Kościuszki


Osina, dnia 07 kwiecień 2010r.

BIPP.2222-06/2010.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

1.   Zamawiający:

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

TEL. (0-91) 3911814

FAX (0-91) 3910390

e-mail: ug@osina.pl adres internetowy www.osina.pl

 

2.   Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) na podstawie art. 4 pkt 8.

 

3.   Opis przedmiotu zamówienia:

Renowacja boiska w miejscowości Kościuszki.

4.   Sposób uzyskania przedmiaru i wzór oferty.

http://bip.osina.pl

 

5.   Możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych

 

6.   Termin wykonania zamówienia

Całkowite zakończenie robót nastąpi w terminie 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

7.   Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki ogólne:

1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

POTENCJAŁ TECHNICZNY:

- środek transportu o ładowności nie mniej niż 3,5 tony.

- równiarka samojezdna

- spycharka

- walec statyczny

3)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

9.   Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

kryterium oceny ofert jest wyłącznie kryterium ceny

 

11. Miejsce i termin składania ofert

Oferty winny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Osina pok. nr 9 (parter), w terminie do dnia 15 kwietnia 2010., do godziny 11.00.

 

12. Termin i miejsce otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w sali nr 101 (1 piętro) Urzędu Gminy Osina w  dniu
15 kwietnia 2010., o godzinie 11.20

13. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Tomasz Trykacz

tel. (091)3911814

fax (091)3910390

w godzinach od 800 do 1500.

 

15. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zamówień ani wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

Wójt Gminy Osina

Wiesław Tomkowski

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Trykacz 08-04-2010 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Trykacz 08-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Trykacz 08-04-2010 09:50