Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/205/2010 Rady Gminy Osina z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi.


Uchwała Nr XXXIV / 205/2010

Rady Gminy Osina

z dnia 15 lutego 2010 roku

w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Celem programu jest określenie współpracy organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na terenie Gminy z samorządem oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych.

2. Program określa zasady, obszary i formy wzajemnej współpracy oraz udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym przez samorząd.

3.Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm. );

 2. Programie - rozumie się przez to niniejszy program;

 3. Organizacjach - rozumie się przez to:

  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy,

  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy,

  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

 4. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Osina;

 5. Gminie - rozumie się przez to Gminę Osina;

 6. Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Osina,

 7. Koordynatorze - rozumie się przez to pracownika Urzędu Gminy Osina, właściwego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. 1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z Organizacjami jest prowadzenie przez nich działalności na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

2. Współpraca Gminy z Organizacjami odbywa się w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności:

 1. zasada partnerstwa oznacza współpracę na równych warunkach określonych dobrowolną umową;

 2. zasada pomocniczości oznacza, że Gmina powierza Organizacjom realizację zadań własnych, a Organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

 3. zasada suwerenności przejawia się w poszanowaniu autonomii Organizacji oraz nie narzucanie sobie wzajemnie woli ingerowania w wewnętrzne sprawy;

 4. zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;

 5. zasada uczciwej konkurencji zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych kryteriach wspierania finansowego i poza finansowego organizacji pozarządowych;

 6. zasada jawności urzeczywistniana jest poprzez udostępnienie przez Gminę informacji o celach, kosztach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępnienia Gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

§ 3. Ustala się kierunki podejmowanej współpracy, które obejmować będą zadania własne Gminy oraz sferę zadań publicznych, polegające na:

 1. umacnianiu w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, jej tożsamość i tradycje poprzez naukę, edukację, oświatę i wychowanie,

 2. stwarzaniu warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Gminy poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, twórczym lub rekreacyjnym,

 3. ochronie i promocji zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej,

 4. zwiększaniu udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych,

 5. podejmowaniu działań w zakresie przeciwdziałania powstawania patologiom społecznym,

 6. poszerzeniu możliwości komunikacji władz Gminy ze społecznością lokalną, promocją Gminy, w tym osiągnięć jej mieszkańców,

 7. promowaniu pozytywnych postaw oraz inicjatyw cennych społecznie, związanym m.in. z ekologią, ochroną zwierząt czy ochroną dziedzictwa przyrodniczego.

§ 4.1. Gmina realizuje zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ustawy, we współpracy z Organizacjami.

 1. Współpraca obejmuje współdziałanie o charakterze finansowym i poza finansowym.

 2. Współpraca finansowa polega na zleceniu realizacji zadań Gminy Organizacjom poprzez :

 1. powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację;

 2. wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 1. Współpraca poza finansowa polega na :

 1. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności poprzez:

 1. utworzenie strony internetowej na portalu Gminy, umożliwiającym prezentację jego realizacji,

 2. zapoznawanie Organizacji z obszarami działań, w które mogą włączyć się jako realizatorzy powierzonych przez Gminę zadań,

 3. przekazywanie Koordynatorowi kompleksowych wniosków, opinii i uwag dotyczących bieżącej realizacji programu,

 1. konsultowaniu aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności pożytku publicznego poprzez udział przedstawicieli Organizacji w zespole opracowującym projekt rocznego programu współpracy oraz udział władz samorządowych w spotkaniach mających na celu merytoryczne diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej.

 1. Zlecanie zadań publicznych następuje w trybie otwartych konkursów ofert, rozstrzyganych przez komisje konkursowe.

 2. Wójt w ciągu roku ogłasza otwarte konkursy ofert. Ogłoszenie publikowane jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 3. Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniami Wójta. W przypadku związania członka Komisji z rozpatrywaną przez Komisję ofertą, członek komisji nie bierze udziału w rozstrzyganiu w tej konkretnej sprawie.

§ 5. Zadania publiczne Gminy realizowane mogą być w szczególności:

 1. w sferze dotyczącej polityki społecznej, np.:

  1. realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia;

  2. realizacja programów wychodzenia z bezdomności, wprowadzenie programów terapeutycznych dla osób bezdomnych, zabezpieczenie schronienia, posiłków i ubrania osobom tego pozbawionym;

  3. realizacja programów służących aktywizacji i integracji społecznej, przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób starszych;

  4. poprawę sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dzieci i młodzieży oraz wsparcie rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu;

  5. aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych.

 2. w sferze dotyczącej oświaty i kultury fizycznej, np.:

  1. z zakresu edukacji, oświaty i wychowania:

- działania wspierające dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną;

- działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym;

  1. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, np.:

- wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki,

- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,

  1. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, np.:

- upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży,

- wspieranie klubów sportowych,

- organizowanie masowych imprez sportowych,

  1. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, np.:

- edukacja ekologiczna poza szkołą;

- podejmowanie działań w sferze ochrony środowiska;

- promowanie dotyczących rozwiązań proekologicznych;

 1. w sferze dotyczącej bezpieczeństwa publicznego, np. działania mające na celu realizację programów dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 2. w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym, np.:

  1. udzielanie pomocy rodzinom w których występują problemy alkoholowe;

  2. prowadzenie profilaktycznej i informacyjnej działalności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;

  3. realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-02-2010 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2010 11:03