Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXIV/203/2010 RADY GMINY OSINA z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osina lub jej jednostkom podległym


UCHWAŁA Nr XXXIV/203/2010

RADY GMINY OSINA

z dnia 15 lutego 2010 r.

w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osina lub jej jednostkom podległym

Na podstawie art. 59 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2009 r.) Rada Gminy uchwala:

§1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osina lub jej jednostkom podległym, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2.1 Należność pieniężna może zostać umorzona w całości lub części, jeżeli:

1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

2) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

3) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;

4) dłużnik - osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

5) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r Prawo upadłościowe i naprawcze ( Dz. U. 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zm.) ;

6) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub interesowi publicznemu;

7) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby , należności mogą zostać umorzone tylko wtedy ,gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umorzenie należności następuje na wniosek dłużnika lub z urzędu.

§ 3. Do umorzenia należności pieniężnej uprawniony jest:

1) Wójt - jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza 5 - krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów naliczania odpisu podstawowego na fundusz świadczeń socjalnych

2) Wójt - jeżeli wartość wierzytelności jest wyższa niż 5 - krotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia określonego w pkt. 1 po uzyskaniu zgody Rady Gminy.

§ 4. Organ właściwy do umorzenia należności pieniężnej jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, Wójt na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności pieniężnych lub rozłożyć płatności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy, jeśli kwota należności nie przekracza 5 - krotności kwoty miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 pkt 1 ;

2. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi ,Wójt na wniosek dłużnika, po uzyskaniu zgody Rady Gminy, może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności pieniężnych lub rozłożyć płatności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy, jeżeli kwota należności przekracza 5- krotność kwoty miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 pkt 1

§ 6. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnej , na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 7.Wójt może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności cywilnoprawnych , której kwota wraz z odsetkami nie przekracza kwoty 25,00zł.

§ 8.Szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg, o których mowa w art 59 ust.1 ustawy powołanej w podstawie prawnej uchwały stanowiących pomoc publiczną określa odrębna uchwała Rady.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXXII/224/2006 Rady Gminy Osina z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Osina z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacie tych należności oraz organów do tego uprawnionych .( Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 83 poz.1476 z dnia 07 lipca 2006r.)

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-02-2010 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 22-02-2010 11:00