Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 181/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Osina regulaminu okresowej oceny pracowników.


Zarządzenie Nr 181/2009

Wójta Gminy Osina

z dnia 16 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Osina

regulaminu okresowej oceny pracowników.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam w Urzędzie Gminy Osina Regulamin okresowej oceny pracowników w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 181/2009

Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r.

Regulamin okresowej oceny pracowników

§ 1. 1. Pracownicy Urzędu Gminy Osina, zwanego dalej „urzędem”, zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, zwani dalej „Ocenianymi” podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz w niniejszym regulaminie.

2. Okresowej oceny  nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych krócej niż 6 miesięcy.

§ 2. Okresowej oceny pracowników dokonuje bezpośredni przełożony, zaś oceny kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Osina dokonuje wójt, zwani dalej Oceniającym.

§ 3. 1. Pracownik podlega pierwszej ocenie po upływie 12 miesięcy od zatrudnienia w Urzędzie.

2. Kolejnej ocenie pracownik podlega po 2 latach od poprzedniej oceny.

3. Wójt może zarządzić przeprowadzenie oceny pracownika wcześniej niż po upływie 2 lat od poprzedniej oceny, jednak nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy od poprzedniej oceny.

4. W przypadku uzyskania oceny negatywnej, pracownik podlega ponownej ocenie po upływie 6 miesięcy.

§ 4. 1. Ocena pracowników dokonywana jest, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie poniższych kryteriów:

Kryterium

Opis kryterium

1. Sumienność

Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie

2. Sprawność

Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskanie wysokich efektów pracy.Wykonywanie obowiązków bez zbędnej  zwłoki.

3. Bezzstronność

Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej z nich.

4. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

Znajomość przepisów  niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalnymi z innych dziedzin.

5. Planowanie i organizowanie pracy

Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonywania zadań.Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych.

6. Podstawa etyczna

Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową

2. Oceny pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Osina dokonuje się według następujących kryteriów:

 1. sprawności zarządzania jednostką,

 2. efektywności w realizowaniu zadań przez jednostkę organizacyjną,

 3. przestrzegania ustalonego porządku pracy, regulaminu pracy i innych przepisów regulujących funkcjonowanie jednostki,

 4. podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

§ 5. 1. Oceny pracownika dokonuje się na piśmie w arkuszu okresowej oceny pracownika.

2. Wzór arkusza oceny stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Sporządzenie oceny na piśmie polega w szczególności na:

 1. Określeniu stopnia spełniania przez Ocenianego zadanych kryteriów, przy uwzględnieniu następujących stopni cząstkowych ;

 1. stopień bardzo dobry - przyznawany, jeżeli Oceniany zawsze spełniał dane kryterium, niejednokrotnie w sposób przewyższający oczekiwania,

 2. stopień dobry - przyznawany, jeżeli oceniany prawie zawsze spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom,

 3. stopień zadowalający - przyznawany, jeżeli oceniany zazwyczaj spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom,

 4. stopień niezadowalający - przyznawany jeżeli oceniany często nie spełniał danego kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom.

 1. przyznaniu ocenianemu końcowej oceny, przy uwzględnieniu uzyskanych przez ocenianego stopni cząstkowych;

 2. uzasadnieniu oceny, w którym oceniający opisuje sposób wykonywania przez ocenianego obowiązków, zwracając szczególną uwagę na spełnianie przez niego kryteriów, z punktu widzenia których jest oceniany.

4. Ocenę sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się ocenianemu pracownikowi, a drugi Wójtowi.

§ 6. 1. Ocenianemu przysługuje od przyznanej mu oceny odwołanie do Wójta w terminie 7 dni od daty otrzymania oceny.

2. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie

§ 7. Arkusze oceny włączone są do akt osobowych pracownika.

§ 8. W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.

Załącznik do regulaminu

okresowej oceny pracowników

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

I. Nazwa i adres jednostki zatrudniającej

Nazwa ……………….

Adres ……………...

II. Dane dotyczące ocenianego pracownika

Imię …………………

Nazwisko ………………..

Komórka organizacyjna ……….....……

Stanowisko …………….….

Data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ………………

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku ..…………….

Imię, nazwisko i stanowisko bezpośredniego przełożonego ……………….

III. Dane dotyczące poprzedniej oceny

Data sporządzenia ………...….

Ocena/poziom ……………..

IV. Określenie stopnia spełnienia przez pracownika zadanych kryteriów

W poniższej tabeli należy wstawić znak X w odpowiednim miejscu, stosownie do stopnia spełniania przez Oceniającego poszczególnych kryteriów.

Lp.

Kryteria oceny

Stopień

Niezadowalający

zadowalający

dobry

Bardzo dobry

1.

2.

3.

4.

5.

6.

V. Przyznanie oceny okresowej

Dane dotyczące Oceniającego:

Imię ...........

Nazwisko ...........

Stanowisko ...........

Przyznaję Ocenianemu następującą okresową ocenę (bardzo dobrą, dobrą, zadowalającą, negatywną):

........................

Uzasadnienie:

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

..................... ..................... .....................

(miejscowość) (data) (podpis oceniającego)

VI. Potwierdzenie przez pracownika otrzymanej oceny na piśmie

Potwierdzam, że w dniu .................... otrzymałem arkusz oceny z oceną okresową oraz zostałem pouczony o prawie odwołania się od przyznanej oceny do Wójta Gminy Osina w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania

..................... .....................

(miejscowość) (data)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 03-07-2009 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2009 12:15