Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 177/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania


Zarządzenie Nr 177/2009

Wójta Gminy Osina

z dnia 16 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania

pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Osina.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), ustalam Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Osina:

§ 1. Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej ,,Regulaminem”, dotyczy pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Osina na podstawie umowy o pracę.

§ 2. Regulamin ustala:

 1. wymagania kwalifikacyjne pracowników,

 2. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników,

 3. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego pracownikom,

 4. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego pracownikom,

 5. szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż jubileuszowa pracownikom.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy Osina na podstawie umowy o pracę;

 2. rozporządzeniu w sprawie wynagradzania - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398);

 3. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Osina;

 4. ustawie o pracownikach samorządowych - rozumie się przez to ustawę z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458);

 5. Wójcie - oznacza to Wójta Gminy Osina.

§ 4. 1. Wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach ustala się na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania.

2. Dopuszcza się zatrudnianie osoby nie spełniającej wymagań kwalifikacyjnych na to stanowisko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeśli w procesie otwartego i konkurencyjnego naboru nie zgłosił się żaden zainteresowany, albo zgłaszający się zainteresowany nie dawał rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

§ 5. 1. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Maksymalną kategorię zaszeregowania określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi.

4. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje wypłatą wynagrodzenia zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

§ 6. 1. Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia za pracę i może być przyznany na stanowiskach:

 1. sekretarza gminy;

 2. kierownika urzędu stanu cywilnego.

2. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Stawki dodatku funkcyjnego określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

4. Dodatek funkcyjny przyznaje i jego wartość kwotową ustala Wójt.

5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje za dni:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;

2) za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze (uwzględnia się go w
podstawie wymiaru zasiłków oraz wynagrodzenia chorobowego).

§ 7. 1. Dodatek specjalny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia za pracę i może zostać przyznany pracownikom z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

2. Podstawę przyznania dodatku, o którym mowa stanowi decyzja Wójta, w której należy określić maksymalny czas, do którego dodatek się przyznaje.

3. Dodatek przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1.

4. Dodatek specjalny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w wysokości nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

5. Dodatek specjalny nie przysługuje za dni:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;

2) za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze (uwzględnia się go w
podstawie wymiaru zasiłków oraz wynagrodzenia chorobowego).

§ 8. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracownikowi może być przyznana nagroda uznaniowa za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w szczególności za:

 1. wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych;

 2. dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań objętych zakresem obowiązków pracownika;

 3. wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres obowiązków pracownika wynikających z zakresu czynności;

 4. inicjatywę i samodzielność w stosowaniu rozwiązań usprawniających realizację powierzonych zadań.

2. Nagrody uznaniowe przyznaje Wójt na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika lub z własnej inicjatywy.

3. Wójt może przyznać nagrody uznaniowe w każdym czasie.

4. Nagrody uznaniowe wypłacane są niezwłocznie po ich przyznaniu.

§ 9. Przepisy regulaminu mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 lipca 2009 r.

§ 10. Regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników.

Wójt

Wiesław Tomkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 177

Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r.

Tabela maksymalnego poziomu

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych z rozporządzenia w sprawie wynagradzania

Maksymalna stawka (kwota w złotych)

I

1100

2200

II

1120

2240

III

1140

2280

IV

1160

2320

V

1180

2360

VI

1200

2400

VII

1250

2500

VIII

1300

2600

IX

1350

2700

X

1400

2900

XI

1450

3100

XII

1500

3300

XIII

1600

3600

XIV

1700

3800

XV

1800

4000

XVI

1900

4200

XVII

2000

4400

XVIII

2200

4800

XIX

2400

5200

XX

2600

5600

XXI

2800

6000

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 177

Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r.

Tabela maksymalnych kategorii zaszeregowania

oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego

Lp.

Stanowisko

Maksymalna kategoria zaszeregowania

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

I. Kierownicze stanowiska urzędnicze

1.

Sekretarz gminy

XXI

3

2.

Kierownik urzędu stanu
cywilnego

XX

2

3.

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

XVII [XIII]

-

II. Stanowiska urzędnicze

2.

Inspektor

XVI

-

3.

Podinspektor

XIV

-

4.

Referent

XIII

-

5.

Młodszy referent

XII

-

III. Stanowiska pomocnicze i obsługi

1.

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

XVI

-

2.

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

XIV

-

3.

Kierownik biblioteki

XIV

-

4.

Robotnik gospodarczy

IX

-

5.

Sprzątaczka

VII

-

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 177

Wójta Gminy Osina z dnia 16 czerwca 2009 r.

TABELA

stawek dodatku funkcyjnego

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

do 100

2

do 150

3

do 200

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 03-07-2009 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2009 12:12