Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIII/141/2008 Rady Gminy Osina z dnia 2 grudnia 2008 roku ( regulamin wynagradzania nauczycieli)


UCHWAŁA Nr XXIII/141/2008.

Rady Gminy Osina

z dnia 2 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 1914, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:

 1. wysokość dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania;

 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

 3. wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli z funduszu nagród;

 4. wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Osina;

 2. szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Publicznych (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz oddział „O” dla których organem prowadzącym jest gmina;

 3. dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki o której mowa w pkt 2;

 4. nauczycielu - rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w szkole oraz oddziale „O” na podstawie Karty Nauczyciela lub na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne;

 5. roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia następnego roku;

 6. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę „O”;

 7. uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka oddziału „O”;

 8. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela;

 9. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 1914, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917);

 10. rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie określające wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Rozdział 2

Dodatek za wysługę lat

§3. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje :

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom także:

1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia,

2) za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,

3) za dni nieobecności w pracy, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego z powodu:

a) niezdolności do pracy wskutek choroby,

b) konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny.

Rozdział 3

Dodatek motywacyjny

§ 4. Warunkami przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego są:

 1. osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności:

  1. uzyskiwanie przez uczniów dobrych wyników nauczania, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów;

  2. osiąganie sukcesów w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;

 2. osiągnięcia wychowawczo - opiekuńcze, a w szczególności:

  1. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

  2. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

 3. wprowadzenie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności wprowadzanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych;

 4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela, a w szczególności;

  1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

  2. udział w komisjach przedmiotowych i innych;

  3. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

  4. prowadzenie nieodpłatnie kół zainteresowań;

  5. aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły;

 5. szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:

  1. prowadzenie właściwej polityki kadrowej;

  2. przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe;

  3. pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły;

  4. podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych;

  5. dobra współpraca z organami Gminy, radą rodziców i środowiskiem lokalnym;

  6. znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa oświatowego oraz prawa pracy;

 6. realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności:

  1. podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w kraju i za granicą;

  2. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów ze szkołami z innych krajów Unii Europejskiej;

  3. działanie na rzecz zwiększania obecności szkoły w środowisku lokalnym;

  4. udział w imprezach, konkursach i przeglądach społeczno-kulturalnych organizowanych przez organ prowadzący, samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz instytucje społeczno kulturalne.

§ 5. 1. Wysokość środków na dodatki motywacyjne określa się na poziomie 5 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 15% jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla dyrektora nie może być wyższy niż 36% jego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 3 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - Wójt.

5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za miesiąc w którym nastąpiła nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy oraz w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.

6. Za każdy dzień nieobecności w pracy dodatek potrąca się w wysokości 1/30.

Rozdział 4

Dodatek funkcyjny

§ 6. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

 1. stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

 2. wychowawstwo klasy;

 3. funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta;

 4. funkcję opiekuna stażu.

§ 7. 1. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.

2. Nauczycielom, którym powierzono obowiązki w zastępstwie, przysługują dodatki w wysokości ustalonej dla nauczyciela zastępowanego.

§ 8. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od wielkości szkoły, liczby uczniów i oddziałów, złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyników pracy w szkole oraz warunków lokalowych, środowiskowych i społecznych w jakich szkoła funkcjonuje.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla pozostałych stanowisk występujących w szkole ustala dyrektor szkoły.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. Dodatki funkcyjne ustalane są w granicach stawek określonych poniższą tabelą:

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.

Stanowisko

Maksymalny % wynagrodzenia zasadniczego

nauczyciela - miesięcznie

do

1.

Dyrektor szkoły

45

2.

Wicedyrektor

26

3.

Wychowawca klasy

3

4.

Doradca metodyczny oraz nauczyciel konsultant

20

5.

Opiekun stażu

3

Rozdział 5

Dodatek za warunki pracy

§ 9. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w warunkach trudnych lub uciążliwych.

2. Ustala się następujące wielkości dodatków za warunki pracy:

 1. za pracę w trudnych warunkach - 10%,

 2. za pracę w uciążliwych warunkach - 3%

stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę.

3. Dodatki za warunki pracy dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora - Wójt.

4. Dodatki za warunki pracy przysługują w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

5. Dodatki za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatki wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych lub uciążliwych warunkach tylko część obowiązkowego wymiaru.

6. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za warunki trudne i uciążliwe nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku z każdego tytułu.

Rozdział 6

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony w ust. 1.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2 ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł zrealizować z przyczyn od siebie niezależnych, a w szczególności:

 1. zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, klęski żywiołowej lub mrozów;

 2. wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy;

 3. chorobę dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień;

 4. rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego;

 5. uczestniczeniem uczniów w rekolekcjach;

 6. pracą w komisjach w czasie sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego;

traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

Rozdział 7

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 11. 1. Nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej rok, za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły może być przyznana nagroda dyrektora szkoły lub Wójta.

2. Nagrody przyznawane są ze specjalnego funduszu nagród utworzonego na podstawie art. 49 Karty Nauczyciela.

3. Fundusz nagród stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z tym że:

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta.

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest od spełnienia przynajmniej jednego z wymienionych warunków:

1) posiadania wyróżniającej oceny pracy;

2) otrzymania w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody, dodatku motywacyjnego;

3) legitymowanie się znaczącymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, które promują szkołę na terenie powiatu lub szerszym.

5. Nagrody nauczycielom przyznają:

1) ze środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1 - dyrektor,

2) ze środków, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - Wójt.

6. Organ prowadzący szkołę może dokonać zwiększenia funduszu nagród.

§ 12. 1. Nagrodę Wójta może otrzymać nauczyciel i dyrektor zatrudniony w szkole prowadzonej przez gminę.

2. Nagroda Wójta może być przyznana:

 1. nauczycielowi na wniosek dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej,

 2. dyrektorowi na wniosek rady pedagogicznej.

3. Nagroda Wójta może być przyznana nauczycielowi i dyrektorowi także z własnej inicjatywy Wójta.

§ 13. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi na wniosek rady pedagogicznej lub z inicjatywy własnej dyrektora.

§ 14. Nagrody, o których mowa w niniejszym rozdziale są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznawane także w innym czasie.

Rozdział 8

Dodatek mieszkaniowy

§ 15. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 2%,

2) przy dwóch osobach w rodzinie i więcej - 3%

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

3. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka albo osobę pozostającą z nauczycielem we wspólnym pożyciu, oraz

2) dzieci i rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i osoby, o której mowa w punkcie 1.

4. Nauczycielowi i jego małżonkowi albo osobie pozostającej z nauczycielem we wspólnym pożyciu, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Osoby te wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach;

5) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia;

6) pozostawania w stanie nieczynnym.

8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany w jego głównym miejscu pracy.

§ 16. Regulamin został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Osinie.

§ 17. Regulamin obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Traci moc uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r., Nr 5, poz. 138).

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 12-12-2008 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-12-2008 08:25