Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej - drugie ogłoszenie o naborze

Osina, dnia 26 września 2008 r.

SG.1110-6/08

 

 

Wójt Gminy Osina

ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

1.     Stanowisko – podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej

2.     Wymiar czasu pracy – cały etat.

3.     Kandydat powinien spełniać:

1)    wymagania niezbędne:

a)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

b)    nie został skazany prawomocnie za przestępstwo umyślne,

c)     cieszy się nieposzlakowaną opinią,

d)    ukończył:

§         ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne oraz posiada roczny staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem księgowości

lub

§         średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną oraz posiada trzyletni staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem księgowości.  

2)    wymagania dodatkowe:

a)    doświadczenie w rozliczaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej,

b)    umiejętność biegłej obsługi komputera,

c)     dyspozycyjność,

d)    umiejętność pracy w zespole,

e)    zdolność analitycznego myślenia,

f)      komunikatywność w kontaktach służbowych,

g)    dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność.

4.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

                    1)   przygotowywanie dokumentacji finansowo – księgowej niezbędnej do opracowywania budżetu gminy, programów gospodarczych, prognoz finansowych;

                    2)   przygotowywanie materiałów niezbędnych do sprawozdawczości i sporządzanie sprawozdań;

                    3)   ewidencjonowanie i rozliczanie wpłat i wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych;

                    4)   rozliczanie inwentaryzacji w zakresie środków trwałych w użytkowaniu i wartości niematerialnych i prawnych;

                    5)   przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów finansowo-księgowych oraz przygotowywanie ich do realizacji i  zapłaty;

                    6)   prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów realizowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz sum depozytowych;

                    7)   ewidencjonowanie wynagrodzeń pracowniczych i nagród oraz rejestrowanie dokonywanych wpłat i wypłat;

                    8)   naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne;

                    9)   prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy w zakresie środków trwałych w użytkowaniu  i wartości niematerialnych i prawnych;

                 10)               prowadzenie obsługi gospodarczej urzędu i pracowników w zakresie finansowo-księgowym;

                 11)               współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy – rozliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;

                 12)               wystawianie i rozliczanie faktur VAT, not księgowych;

                 13)               prowadzenie obsługi finansowo-księgowej przychodów i wydatków funduszy celowych, m.in. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

5.     Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

1)    list motywacyjny,

2)    życiorys – curriculum vitae,

3)    kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4)    kserokopię świadectw pracy,

5)    kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)    kwestionariusz osobowy,

7)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

8)    oświadczenie o niekaralności,

9)    kserokopię posiadanych referencji,

10)          oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych”.

6.     Dokumenty przyjmowane będą do dnia 13 października 2008 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

7.     Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina.

8.     Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

9.     Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

1)    oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5 i 9,

2)    informację z Krajowego Rejestru Karnego,

3)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

10.            Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, skutkować może nie zawarciem umowy o pracę.

11.           Urząd Gminy Osina zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na czas próbny, a następnie na czas określony i nie określony.

12.           Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.800 zł. brutto.

 

 

 

Wójt

 

Wiesław Tomkowski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 26-09-2008 15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 20-11-2019 14:13