Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osinie - ogłoszenie o naborze


Osina, dnia 2 lipca 2008 r.

SG.1110-5/08

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Stanowisko - zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osinie.

 2. Wymiar czasu pracy - 1/40 etatu.

 3. Kandydaci powinni spełniać:

  1. wymagania niezbędne:

   1. posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

   2. nie zostali skazani prawomocnie za przestępstwo umyślne,

   3. cieszą się nieposzlakowaną opinią,

   4. posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy:

    • na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.), lub

    • w służbie cywilnej, lub

    • w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

    • w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

    • na kierowniczych stanowiskach państwowych,

  2. posiadają wykształcenie wyższe (preferowane będą osoby posiadające wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub humanistyczne),

 4. wymagania dodatkowe:

  1. znajomość przepisów dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego,

  2. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

  3. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami,

  4. umiejętność biegłej obsługi komputera,

  5. dobra prezencja.

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

  2. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

  3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

  4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

  5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

  6. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,

  7. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji z zakresu ustawy o zmianie imion i nazwisk

  8. realizacja obowiązku statystycznego w przedmiocie powierzonych zadań, 

  9. wydawanie decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą,

  10. wydawanie decyzji o sprostowaniu, ustaleniu treści, odtworzeniu i uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.

  1. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

   1. list motywacyjny,

   2. życiorys - curriculum vitae,

   3. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

   4. kserokopię świadectw pracy,

   5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

   6. oryginał kwestionariusza osobowego,

   7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

   8. oświadczenie o niekaralności,

   9. kserokopię posiadanych referencji,

   10. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych”.

  2. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 22 lipca 2008 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

  3. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina.

  4. Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

   1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5 i 9,

   2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

   3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

  6. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

  Wójt

  Wiesław Tomkowski

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 03-07-2008 07:42
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2008
  Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 20-11-2019 14:13