Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIX/118/2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówki Zespołu Szkół Publicznych


UCHWAŁA Nr XIX/ 118 /2008

Rady Gminy Osina

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie zasad korzystania ze stołówki Zespołu Szkół Publicznych

im. Bronisława Malinowskiego w Osinie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie prowadzona jest stołówka szkolna.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) „szkole”, należy przez to rozumieć zespół szkół, o którym mowa w ust. 1,

2) „stołówce”, należy przez to rozumieć stołówkę zorganizowaną w zespole szkół, o którym mowa w ust. 1.

3. Czas pracy stołówki określa dyrektor szkoły.

§ 2. 1. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są uczniowie szkoły.

2. Przez uczniów, o których mowa w ust. 1, rozumie się także dzieci przygotowujące się do nauki w szkole w oddziale „O”.

3. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia powinni złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze korzystania ze stołówki na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

4. Oświadczenie wymienione w ust. 3 nie jest wymagane w sytuacji, gdy posiłek opłacany jest ze środków pomocy społecznej.

§ 3. 1. Za korzystanie z posiłków ze stołówki pobiera się opłatę miesięczną.

2. Wysokość opłaty miesięcznej stanowi iloczyn dni pracy stołówki w danym miesiącu i dziennej stawki odpłatności za posiłek.

3. Dzienna stawka odpłatności za posiłek równa jest wyłącznie kosztom produktów zużytych do przygotowania posiłków i wynosi 2,37 zł.

4. Stawka, o której mowa w ust. 3, będzie waloryzowana z dniem 1 kwietnia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanym przez Prezesa GUS na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz.353, z późn. zm).

§ 4. 1. Osoby korzystające z posiłków wydawanych przez stołówkę zobowiązane są do uregulowania należności za posiłki za dany miesiąc do 15 dnia tego miesiąca, w sposób określony przez dyrektora szkoły. W przypadku, gdy w ten dzień szkoła jest zamknięta za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień pracy szkoły.

2. W przypadkach uzasadnionych szczególną sytuacją materialną korzystającego dyrektor szkoły może wyznaczyć określonej osobie późniejszy, niż określony w ust. 1, termin uregulowania należności.

§ 5. 1. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do korzystania z posiłków przysługuje jej częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

2. Zwrot opłaty, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na koniec miesiąca, w którym wystąpiły dni nieobecności albo w formie odpisu z należności za posiłek w następnym miesiącu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina oraz dyrektorowi szkoły.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-07-2008 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2008 11:46