Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XIX/116/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.


Uchwała Nr XIX/ 116 /2008

Rady Gminy Osina

z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Osina na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48 , poz.327, Nr 138 poz.974,Nr 173 poz.1218) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/77/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na 2008 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5 poz. 137) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2008 rok o kwotę 49 330,00 zł

- dział 750 rozdział 75011 § 2360 o kwotę 500,00 zł,

- dział 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę 1 000,00 zł.

(Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.)

- dział 020 rozdział 02095 § 0750 o kwotę 5 000,00 zł.

( Leśnictwo , pozostała działalność -dochody z najmu i dzierżawy .)

- dział 756 rozdział75618 § 0460 o kwotę 10 000,00 zł.

- dział 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 32 830,00 zł.

(Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.)

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008r o kwotę 54 330,00 zł, z tego:

- dział 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł,

( Oświata i wychowanie, pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych)

- dział 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł,

( Gospodarka mieszkaniowa ,gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem
na zakup usług pozostałych.)

- dział 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 25 330,00 zł,

(Pomoc społeczna , pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne)

- dział 801 rozdział 80113 § 4300 o kwotę 7 000,00 zł,

(Oświata i wychowanie , dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.)

- dział 754 rozdział 75405 § 2320 o kwotę 5 000,00 zł,

(Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, komendy powiatowe policji

z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego).

§ 3.Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w zakresie zadań własnych na 2008 r. o kwotę

5 000,00 zł.

- dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 5 000,00zł.

( Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, komendy powiatowe policji , zakup materiałów i wyposażenia.)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Irena Badowska 01-07-2008 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Irena Badowska 01-07-2008 11:40