herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 30/2011

Wójta Gminy Osina

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do dzierżawy przeznacza się nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Szwedo


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 30 /2011

Wójta Gminy Osina z dn. 8.08.2011 r.

L.p.

Adres nieruchomości

Nazwa

obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Czynsz dzierżawny

(zł/rok)

Aktualizacja czynszu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Osina

- obręb Osina

dz. nr 129

KW 327

7700

Użytek rolny położony w m. Osina, dostęp do działki z drogi gminnej, szerokość działki ok. 50 m

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (ozn. w planie -5P ),

Wg ewidencji gruntów - użytek R IVb

Dzierżawa na okres 3 lat,

70.84 zł

Jeden raz w roku - z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowe-go o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj-nych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 8 sierpnia 2011 r. do 29 sierpnia 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 09-08-2011 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 09-08-2011 10:06