herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 97/2008 ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


      • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 97/2008

Wójta Gminy Osina

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie

Gminy Osina .

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam :

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik

do niniejszego zarządzenia.

  •  

§ 2. Wykaz podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy a

informację o wywieszeniu wykazu podać do wiadomości w prasie lokalnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  • Wójt

 

Wiesław Tomkowski

 


ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 97/2008

Wójta Gminy Osina

z dn. 23.04.2008 r.

 

 

L.p.

Adres nieruchomo-ści - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Cena nieruchomości

(zł)

 

Termin złożenia wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 )

 

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

Kościuszki

dz. nr 304/2 w udziale 2/5

KW 43103

9010

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (udział gminy w częściach wspólnych budynku - 2/5)

Brak planu, wg ewidencji gruntów B-R Iva- 0,1223 ha;

R - Iva- 0,4435 ha: Ps- IV- 0,3352 ha;

 

Sprzedaż bezprzetargowa udziału 2/5 - na rzecz najemcy

41 836.00

Od 24.04.2008 r.

do 5.06.2008 r. (6 tygodni)

2.

Osina

44/5

KW 15702

500

działka budowlana , ustanawia się na działce służebność gruntową w zakresie planowanej kanalizacji

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - MN,U

przetarg ustny nieograniczony

15 000,00

Od 24.04.2008 r.

do 5.06.2008 r. (6 tygodni)

 

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 24.04.2008 r. do 22.05.2008 r.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Mitłosz 24-04-2008 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 27-05-2008 12:58