herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Osina z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 25/2011

Wójta Gminy Osina

z dnia 13 czerwca 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 21, poz. 113) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do dzierżawy przeznacza się nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Szwedo


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 25 /2011

Wójta Gminy Osina z dn. 13.06.2011 r.

L.p.

Adres nieruchomości

Nazwa

obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Czynsz dzierżawny

(zł/rok)

Aktualizacja czynszu

2

3

4

5

6

7

1.

Węgorza

- obręb Węgorza

dz. nr 130/4

KW 27264

2498

Użytek rolny położony w m. Węgorza, dostęp do działki z drogi powiatowej i z drogi gminnej, szerokość działki ok. 12 m

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg nieobowiązującego planu - w części zabudowa zagrodowa (MR) oraz w części użytki polowe (RP)

Wg ewidencji gruntów - użytek R IIIb

Dzierżawa na okres 3 lat,

22,98 zł

Jeden raz w roku - z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowe-go o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj-nych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 13 czerwca 2011 r. do 5 lipca 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 15-06-2011 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2011 11:42