Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA DOT. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW


INFORMACJA DOT. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO ORZEKANIA W SPRAWACH KARNYCH I RODZINNYCH,

W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY NA KADENCJĘ 2012-2015

NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO W GOLENIOWIE

 

 

Uprzejmie informuję, że Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie ustaliło liczbę ławników z terenu Gminy Osina dla potrzeb Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2012 - 2015 w ilości:

- 1 ławnik dla spraw rodzinnych ,

- 2 ławników dla spraw pracy.

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Gminy Osina wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie.

 

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r. i jest ostatecznym terminem na złożenie kompletnego zgłoszenia.

 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. jest nieskazitelnego charakteru,

 3. ukończył 30 lat,

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 5. nie przekroczył 70 lat,

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 6. duchowni,

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać w pokoju nr 9 i 110 Urzędu Gminy Osina.

 

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 2. oświadczenie kandydata że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 5. dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do karty złożonej przez grupę obywateli dołącza się listę osób popierających kandydata. Lista osób, zawiera imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.


Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych lub które wpłyną do Rady Miejskiej Osinie po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można uzyskać u Sekretarza Gminy Osina w pok. Nr 9, Tel. 913910897 lub w pok. Nr 110, Tel. 9111706.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 15-06-2011 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 15-06-2011 09:41