herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Stanowisko nie urzędnicze - robotnik gospodarczy


Osina, dnia 29 października 2009 r.

SG.1110-2/09

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

nie stanowiące stanowiska urzędniczego

 1. Stanowisko - robotnik gospodarczy

 2. Wymiar czasu pracy - 1/4 lub 1/3 etatu

 3. Kandydat powinien spełniać:

  1. wymagania niezbędne:

   1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

   2. nie został skazany prawomocnie za przestępstwo umyślne,

   3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

   4. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

   5. posiada uprawnienia do zajmowania się eksploatacją instalacji elektrycznych, instalacji cieplnych, kotłów wodnych i gazowych, tj.:

    • uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi kotłów wodnych do 100 st. C na paliwo płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,

    • uprawnienia do pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i przyborów gazowych o ciśnieniu do 5 kPa oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń sterowania do tych urządzeń,

    • uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

 4. wymagania dodatkowe:

  1. dyspozycyjność,

  2. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność.

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. dbanie o prawidłowe działanie urządzeń grzewczych, elektrycznych i sanitarno-kanalizacyjnych w Urzędzie Gminy Osina, Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w świetlicach wiejskich,

  2. dbanie o prawidłowe oświetlenie uliczne na terenie Gminy Osina,

  3. dekorowanie urzędu i miejscowości Osina flagami z okazji świąt państwowych i innych uroczystości,

  4. wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych mebli biurowych w Urzędzie Gminy Osina i w Gminnej Bibliotece Publicznej.

  1. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

   1. list motywacyjny,

   2. życiorys - curriculum vitae,

   3. kserokopię dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

   4. kserokopię świadectw pracy,

   5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, w szczególności świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych, instalacji cieplnych, kotłów wodnych i gazowych,

   6. kwestionariusz osobowy,

   7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

   8. oświadczenie o niekaralności,

   9. kserokopię posiadanych referencji,

   10. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

  2. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 18 listopada 2009 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

  3. Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

   1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5 i 9,

   2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

   3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

  5. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 8, skutkować może nie zawarciem umowy o pracę.

  6. Urząd Gminy Osina zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na czas próbny, a następnie na czas określony i nie określony.

  Wójt

  Wiesław Tomkowski

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 30-10-2009 14:25
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2009
  Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2009 14:25