herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 203/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 7 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 203/2009

Wójta Gminy Osina

z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do dzierżawy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata przeznacza się nieruchomość stanowiącą część działki nr 115/5 o pow. 0.18 ha - obręb Węgorzyce, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 203/2009

Wójta Gminy Osina z dn. 7 października 2009 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

( m2 )

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Czynsz dzierżawny z podatkiem

(zł)

Aktualizacja czynszu

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgorzyce

115/5

Nr Kw

35148

1800

Działka płaska, o kształcie foremnym , w pobliżu działki przebiega instalacja wodna, energetyczna , gazowa i sanitarna; graniczy z drogą wewnętrzną - dojazdową do posesji

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego wg ewidencji gruntów R-IVa; możliwy inny sposób zagospodarowania po uzgodnieniu z właścicielem gruntu - Gminą Osina

Dzierżawa

do lat 3

16,56

Jeden raz w roku na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok


  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 7.10.2009 r. do 27.10.2009 r.

  2. Nieruchomość wykorzystywana na cele rolne - zwolniona z podatku VAT.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 08-10-2009 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2009 13:34