herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 186/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina.

Zarządzenie Nr 186/2009

Wójta Gminy Osina

z dnia 27 lipca 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 186/2009

Wójta Gminy Osina z dn. 27 lipca 2009 r.

 

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

( m2 )

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Cena nieruchomo-ści

(zł)

Termin złożenia wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

(art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 )

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

Redło

40

 

Nr Kw

45919

7833

Działka płaska, o kształcie nieforemnym , dojazd - drogą gruntową (ok. 100 m) do drogi powiatowej (asfalt); położona w odległości 1 km od zwartej zabudowy w Redle ; budynek wymaga remontu. Media : woda ze studni kopanej, energia doprowadzona do nieruchomości.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów : BR-V - 0.2931 ha; RV-0,2912 ha, ŁIV 0,1990

Sprzedaż - przetarg ustny nieograniczony

75 000.00

od 27.07.2009 do 7.09.2009

( 6 tygodni)

2

Węgorza

65

 

Nr Kw

27264

5767

Działka płaska, o kształcie foremnym , położona w granicach zwartej zabudowy w m. Węgorza, uzbrojona w instalację elektryczną, i wodną; w pasie drogowym przebiega instalacja gazowa i światłowodowa. Działka z dobrym dostępem i dojazdem - graniczy z utwardzoną drogą asfaltową.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg studium - zabudowa mieszkaniowa (część) i uprawy rolne (część); wg ewidencji gruntów : BRIVa - 0.4255 ha i RIVa-0,1512 ha

Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

20 281.00

od 27.07.2009 do 7.09.2009

( 6 tygodni)


  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 27.07.2009 r. do 17.08.2009 r.

  2. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 27-07-2009 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2009 14:19