herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 165/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 165/2009

Wójta Gminy Osina

z dnia 5 maja 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19,poz. 100, Nr 42, poz. 340) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do najmu przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 165/2009

Wójta Gminy Osina z dn. 5.05.2009 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Czynsz najmu

(zł/miesiąc)

Termin wnoszenia opłaty - czynszu

Aktualizacja czynszu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Przypólsko

kol. Kałużna

88/2

4600

w udziale ?

Działka położona na kol. Kałużna, dojazd drogą gruntową, oddalona ok. 500 m od zwartej zabudowy, kształt foremny, płaska, bezpośrednie otoczenie - las i grunt rolny;

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów R-V,

najem lokalu

18.55

do 10 dnia każdego miesiąca

1 raz w roku

  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 5 maja do 26 maja 2009 r.

  2. Przedmiot najmu jest zwolniony z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 1 - załącznik 4) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług : Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 15-05-2009 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2009 12:36