herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 164/2009 Wójta Gminy Osina z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 164/2009

Wójta Gminy Osina

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19,poz. 100, Nr 42, poz. 340) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 164/2009

Wójta Gminy Osina z dn. 29.04.2009 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Cena nieruchomości

(zł)

Termin złożenia wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

(art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Osina

200/35

200/36

Kw

31979

285

350

razem:

585

Działki posiadają dobry dostęp do drogi gruntowej , kształt foremny, płaska, bezpośrednie otoczenie - zabudowa mieszkaniowa; położone w kompleksie ogrodów działkowych, stanowią integralną całość .

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów działki oznaczone są jako R-IVa,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - ogrody działkowe; aktualny sposób użytkowania: ogrody działkowe.

sprzedaż w trybie przetargu ,

(ustny, nieograniczony)

2000.00

Od 29.04.2009 r. do 10.06.2009 r.

( 6 tygodni)

2

Redostowo

83 w udziale ?

Kw 543

4473

Nieruchomość rolna zabudowana, położona w granicach zwartej zabudowy, siedlisko wspólne (w udziale ?), uzbrojona w instalację wodną, gazową elektryczną

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego; wg ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako B-R-IVb, aktualny sposób użytkowania: nieruchomość rolna.

sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy

71 888.00

Od 29.04.2009 r. do 10.06.2009 r.

( 6 tygodni)

  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 29 kwietnia do 20 maja 2009 r.

  2. Przedmiot sprzedaży jest zwolniony z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 9 (ogrody), 43 ust. 2 (zabudowania) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług : Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 04-05-2009 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2009 14:38