herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie nr 84/2008 ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


      • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 84 /2008

Wójta Gminy Osina

z dnia 21 stycznia 2008 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

stanowiących mienie Gminy Osina .

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam :

 

§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik

do niniejszego zarządzenia.

  •  

§ 2. Wykaz podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy a

informację o wywieszeniu wykazu podać do wiadomości w prasie lokalnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  • Wójt

 

Wiesław Tomkowski

 


ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr84/2008

Wójta Gminy Osina

z dn. 21.01.2008 r.

 

 

L.p.

Adres nieruchomo-ści - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Termin zagospodaro-wania świetlicy

Stawka miesięczna czynszu dzierżawne-go

(zł z VAT)

Aktualizacja opłat

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

1.

 

Osina

dz. nr 8

KW 16986

300

Nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej w Osinie. Obiekt wymaga remontu, brak energii elektrycznej i ogrzewania .

Teren usług publicznych -

ozn. w planie - U 5,

świadczenie usług w zakresie kultury i handlu;

dzierżawca zobowiązany jest udostępniać świetlicę na zebrania wiejskie, szkolenia i wybory organizowane przez wydzierżawiającego

Dzierżawa na okres - 3 lat

do 30 czerwca 2008

13.05

 

1 raz w roku

na podstawie średniorocz-nego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyj-nych i według ustaleń Rady Gminy

 

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 21 stycznia 2008 r. do 11 lutego 2008 r.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-04-2008 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 30-06-2008 14:25