herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 156/2009 Wójta Osiny z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej


Zarządzenie Nr 156/2009

Wójta Osiny z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U., Nr 80, poz. 717 z późn. zm) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:

 1. Piotr Kowalski - architekt-urbanista - przewodniczący Komisji,

 2. Tomasz Trykacz - Inspektor Urzędu Gminy Osina - sekretarz Komisji

 3. Mariusz Pawelczak - architekt - członek Komisji

§ 2. Działalność Komisji reguluje Zarządzenie Nr 156/2009 Wójta Osiny z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Tomkowski

Załącznik do Zarządzenia

Nr 156/2009 Wójta Osiny

z dnia 11 marca 2009 roku

Regulamin pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

§1

 1. Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna, zwana dalej „Komisją", jest organem doradczym Wójta Gminy Osina.

 2. Komisja powołana jest do opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Osina oraz innych opracowań studialno - projektowych.

3. . Komisja ponadto opiniuje oceny zmian zagospodarowania przestrzennego gminy

Osina.

4. Udział w posiedzeniach Komisji członków desygnowanych przez stowarzyszenia

zawodowe jest odpłatny i ustalany na podstawie umowy cywilno-prawnej.

§2.

 1. Przewodniczącym Komisji jest każdorazowo Pan Piotr Kowalski a Sekretarzem Komisji Inspektor Urzędu Gminy Tomasz Trykacz.

 2. Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Wójta Osiny oraz członków Komisji. Opinie Komisji w sprawach zagospodarowania przestrzennego są ostateczne po ich zatwierdzeniu przez organ wykonawczy gminy.

 3. Przewodniczący Komisji odpowiada za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji.

 4. Sekretarz Komisji odpowiada ze merytoryczny nadzór nad całokształtem obsługi technicznej prac Komisji ( w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń ).

§3.

 1. Na posiedzenia Komisji mogą być zaproszeni przedstawiciele właściwych samorządów terytorialnych oraz innych organów i instytucji, a także środków masowego przekazu.

 2. W posiedzeniach Komisji biorą udział autorzy i koreferenci opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.

§4.

 1. Tematykę i terminy posiedzeń uwzględniając zgłoszone problemy, w szczególności tematy wynikające z bieżącej pracy Urzędu oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji ustala Przewodniczący Komisji.

 2. Zawiadomienie członków Komisji o terminie mającego się odbyć posiedzenia oraz zaproszenia osób przewidzianych do udziału w posiedzeniach Komisji należy wysyłać co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

§5.

1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie, wraz z opiniami i ekspertyzami, powinno być udostępnione do wglądu członkom Komisji co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 24-03-2009 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2009 11:17