herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie nr 83/2008 ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


      • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 83/2007

Wójta Gminy Osina

z dnia 31 grudnia 2007 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

stanowiących mienie Gminy Osina .

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam :

 

§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym

załącznik do niniejszego zarządzenia.

  •  

§ 2. Wykaz podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

a informację o wywieszeniu wykazu podać do wiadomości w prasie lokalnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  • Wójt

 

Wiesław Tomkowski

 


ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 83/2007

Wójta Gminy Osina

z dn. 31.12.2007 r.

 

L.p.

Adres nieruchomo-ści - nazwa obrębu

Nr działki

i

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Czynsz

(zł)

 

Termin wnoszenia czynszu

 

2

3

4

5

6

7

 

 

1.

 

Osina

dz. nr 203/3 w udziale 88/1000

KW 22187

 

1521 w udziale 88/1000

tj.

133.85 m2

Nieruchomość zabudowana lokalem użytkowym o pow. użytkowej 79.00 m2 z przeznaczeniem pod biuro Spółdzielni Mieszkaniowej w Osinie, położona w budynku 12 rodzinnym nr 52 w Osinie

Brak aktualnego planu ; wg ewid. gruntów - B

Dzierżawa

na okres 3 lat w trybie bezprzetargo-wym

211.41 zł /

miesiąc z VAT

 

do 10 dnia każdego miesiąca

2.

Węgorza

nr dz. 148/2 w udziale 2/3

Kw nr 42510

232,77

m2

Nieruchomość przeznaczona pod świetlicę wiejską o pow. użytkowej 64,90 m2

Brak aktualnego planu ; wg ewid. gruntów - B- R VI a

Dzierżawa

na okres 3 lat w trybie bezprzetargo-wym

7.27 zł /

miesiąc z VAT

 

do 10 dnia każdego miesiąca

3.

Przypólsko

nr dz. 109/1 i 109/3

 

755 m2

770 m2

Nieruchomości rolne

Brak aktualnego planu ; wg ewid. gruntów - R - V

 

Dzierżawa

na okres 3 lat w trybie bezprzetargo-wym

14.03 zł/rok

jeden raz w roku - do 31 marca każdego roku

 

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 31.12. 2007 do 21.01.2008 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-04-2008 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Mitłosz 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 30-06-2008 14:24