herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Podatek rolny na 2008 r.


UCHWAŁA Nr XIII/ 76/2007

RADY GMINY OSINA

z dnia 05 listopada 2007r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,( Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969, Nr 1911, poz. 1412, Nr 245,poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego( M.P. Nr 77 poz. 831 z dnia 23-10-2007 r. ) stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2008 roku na kwotę 40 złoty za kwintal.

§ 2. 1. Stawka podatku rolnego wynosi 100 złotych od 1 hektara przeliczeniowego.

2. Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów wynosi 200 złotych od 1hektara fizycznego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II /9/2006 Rady Gminy Osina z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 118, poz. 2365) oraz uchwała Nr XII/67/2007 Rady Gminy Osina z dnia 29 października 2007r .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-01-2009 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-01-2009 09:51