herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Podatek rolny na 2009 r.


UCHWAŁA Nr XXII/130/2008

Rady Gminy Osina

z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy

do naliczenia podatku rolnego.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M. P. Nr 81, poz. 717), stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2009 roku do kwoty 40,00 złotych za kwintal.

§ 2. 1. Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 100,00 złotych od 1 hektara przeliczeniowego.

2. Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów wynosi 200,00 złotych od 1 hektara fizycznego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII /76/2007 Rady Gminy Osina z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów ustalenia podstawy do naliczenia podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 117, poz. 2106).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Jurgielaniec

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 02-01-2009 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-01-2009 09:48