herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej - drugie ogłoszenie o naborze

Osina, dnia 26 września 2008 r.

SG.1110-6/08

 

 

Wójt Gminy Osina

ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

1.     Stanowisko – podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej

2.     Wymiar czasu pracy – cały etat.

3.     Kandydat powinien spełniać:

1)    wymagania niezbędne:

a)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

b)    nie został skazany prawomocnie za przestępstwo umyślne,

c)     cieszy się nieposzlakowaną opinią,

d)    ukończył:

§         ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne oraz posiada roczny staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem księgowości

lub

§         średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną oraz posiada trzyletni staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem księgowości.  

2)    wymagania dodatkowe:

a)    doświadczenie w rozliczaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej,

b)    umiejętność biegłej obsługi komputera,

c)     dyspozycyjność,

d)    umiejętność pracy w zespole,

e)    zdolność analitycznego myślenia,

f)      komunikatywność w kontaktach służbowych,

g)    dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność.

4.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

                    1)   przygotowywanie dokumentacji finansowo – księgowej niezbędnej do opracowywania budżetu gminy, programów gospodarczych, prognoz finansowych;

                    2)   przygotowywanie materiałów niezbędnych do sprawozdawczości i sporządzanie sprawozdań;

                    3)   ewidencjonowanie i rozliczanie wpłat i wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych;

                    4)   rozliczanie inwentaryzacji w zakresie środków trwałych w użytkowaniu i wartości niematerialnych i prawnych;

                    5)   przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów finansowo-księgowych oraz przygotowywanie ich do realizacji i  zapłaty;

                    6)   prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów realizowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz sum depozytowych;

                    7)   ewidencjonowanie wynagrodzeń pracowniczych i nagród oraz rejestrowanie dokonywanych wpłat i wypłat;

                    8)   naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne;

                    9)   prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy w zakresie środków trwałych w użytkowaniu  i wartości niematerialnych i prawnych;

                 10)               prowadzenie obsługi gospodarczej urzędu i pracowników w zakresie finansowo-księgowym;

                 11)               współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy – rozliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;

                 12)               wystawianie i rozliczanie faktur VAT, not księgowych;

                 13)               prowadzenie obsługi finansowo-księgowej przychodów i wydatków funduszy celowych, m.in. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

5.     Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

1)    list motywacyjny,

2)    życiorys – curriculum vitae,

3)    kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4)    kserokopię świadectw pracy,

5)    kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)    kwestionariusz osobowy,

7)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

8)    oświadczenie o niekaralności,

9)    kserokopię posiadanych referencji,

10)          oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych”.

6.     Dokumenty przyjmowane będą do dnia 13 października 2008 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

7.     Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina.

8.     Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

9.     Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

1)    oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5 i 9,

2)    informację z Krajowego Rejestru Karnego,

3)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

10.            Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, skutkować może nie zawarciem umowy o pracę.

11.           Urząd Gminy Osina zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na czas próbny, a następnie na czas określony i nie określony.

12.           Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.800 zł. brutto.

 

 

 

Wójt

 

Wiesław Tomkowski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 26-09-2008 15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2008 15:45