herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej - ogłoszenie o naborze


Osina, dnia 28 sierpnia 2008 r.

SG.1110-6/08

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Stanowisko - podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej

 2. Wymiar czasu pracy - cały etat.

 3. Kandydat powinien spełniać:

  1. wymagania niezbędne:

   1. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

   2. nie został skazany prawomocnie za przestępstwo umyślne,

   3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

   4. ukończył:

    • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne oraz posiada dwuletni staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem księgowości budżetowej lub

    • średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną oraz posiada trzyletni staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem księgowości budżetowej.

 4. wymagania dodatkowe:

  1. doświadczenie w rozliczaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej,

  2. umiejętność biegłej obsługi komputera,

  3. dyspozycyjność,

  4. umiejętność pracy w zespole,

  5. zdolność analitycznego myślenia,

  6. komunikatywność w kontaktach służbowych,

  7. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność.

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. przygotowywanie dokumentacji finansowo - księgowej niezbędnej do opracowywania budżetu gminy, programów gospodarczych, prognoz finansowych;

  2. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sprawozdawczości i sporządzanie sprawozdań;

  3. ewidencjonowanie i rozliczanie wpłat i wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych;

  4. rozliczanie inwentaryzacji w zakresie środków trwałych w użytkowaniu i wartości niematerialnych i prawnych;

  5. przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów finansowo-księgowych oraz przygotowywanie ich do realizacji i zapłaty;

  6. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów realizowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz sum depozytowych;

  7. ewidencjonowanie wynagrodzeń pracowniczych i nagród oraz rejestrowanie dokonywanych wpłat i wypłat;

  8. naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne;

  9. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy w zakresie środków trwałych w użytkowaniu i wartości niematerialnych i prawnych;

  10. prowadzenie obsługi gospodarczej urzędu i pracowników w zakresie finansowo-księgowym;

  11. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy - rozliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;

  12. wystawianie i rozliczanie faktur VAT, not księgowych;

  13. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej przychodów i wydatków funduszy celowych, m.in. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

  1. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

   1. list motywacyjny,

   2. życiorys - curriculum vitae,

   3. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

   4. kserokopię świadectw pracy,

   5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

   6. oryginał kwestionariusza osobowego,

   7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

   8. oświadczenie o niekaralności,

   9. kserokopię posiadanych referencji,

   10. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych”.

  2. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 24 września 2008 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

  3. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina.

  4. Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

   1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5 i 9,

   2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

   3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

  6. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, skutkować może nie zawarciem umowy o pracę.

  7. Urząd Gminy Osina zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na czas próbny, a następnie na czas określony i nie określony.

  8. Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.800 zł. brutto.

   

   

   

  Wójt

  Wiesław Tomkowski

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 28-08-2008 15:44
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-08-2008
  Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 09-09-2008 08:42