herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie nr 115/2008 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


      • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 115/2008

Wójta Gminy Osina

z dnia 3 lipca 2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 104, poz. 708, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam :

§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy a informację o wywieszeniu wykazu podać do wiadomości w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Wójt

Wiesław Tomkowski


ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 115 /2008

Wójta Gminy Osina

z dn. 3.07.2008 r.

L.p.

Adres nieruchomości - nazwa obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Wysokość czynszu

zł/miesiąc

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Bodzęcin

50/33

KW 25911

200

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym , w którym wyodrębniono pomieszczenia użytkowe o pow. 120.15 m2 . Działka posiada dobry dostęp do utwardzonej drogi publicznej

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Według ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako B-Ps IV .

Dzierżawa -na okres do 3 lat.

605,24

  1. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 3 lipca 24 lipca 2008 r.

  2. Termin zapłaty czynszu - do 10 dnia każdego miesiąca (za dany miesiąc).

  3. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

  4. W czynszu zawarty jest podatek VAT - 22 %.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 22-08-2008 15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-08-2008 15:36