herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osinie - ogłoszenie o naborze


Osina, dnia 2 lipca 2008 r.

SG.1110-5/08

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Stanowisko - zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osinie.

 2. Wymiar czasu pracy - 1/40 etatu.

 3. Kandydaci powinni spełniać:

  1. wymagania niezbędne:

   1. posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

   2. nie zostali skazani prawomocnie za przestępstwo umyślne,

   3. cieszą się nieposzlakowaną opinią,

   4. posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy:

    • na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.), lub

    • w służbie cywilnej, lub

    • w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

    • w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

    • na kierowniczych stanowiskach państwowych,

  2. posiadają wykształcenie wyższe (preferowane będą osoby posiadające wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub humanistyczne),

 4. wymagania dodatkowe:

  1. znajomość przepisów dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego,

  2. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

  3. komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami,

  4. umiejętność biegłej obsługi komputera,

  5. dobra prezencja.

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

  2. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

  3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

  4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

  5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

  6. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,

  7. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji z zakresu ustawy o zmianie imion i nazwisk

  8. realizacja obowiązku statystycznego w przedmiocie powierzonych zadań, 

  9. wydawanie decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą,

  10. wydawanie decyzji o sprostowaniu, ustaleniu treści, odtworzeniu i uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.

  1. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

   1. list motywacyjny,

   2. życiorys - curriculum vitae,

   3. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

   4. kserokopię świadectw pracy,

   5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

   6. oryginał kwestionariusza osobowego,

   7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

   8. oświadczenie o niekaralności,

   9. kserokopię posiadanych referencji,

   10. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych”.

  2. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 22 lipca 2008 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

  3. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osina.

  4. Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

  5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

   1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5 i 9,

   2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

   3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

  6. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

  Wójt

  Wiesław Tomkowski

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 03-07-2008 07:42
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2008
  Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2008 07:42