herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 178/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 178/2014

Wójta Gminy Osina

z dnia 21 stycznia 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Osina.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Do dzierżawy przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

 

Krzysztof Szwedo

 


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 178/2014

Wójta Gminy Osina z dn. 21.01.2014 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Osina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

 

L.p.

Adres nieruchomości,

nazwa

obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

[ m2 ]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość i termin wnoszenia opłaty z tytułu dzierżawy

[zł]

 

 

Aktualizacja opłaty - czynszu

[zł]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

 

Redostowo

 

dz. nr 94 KW nr SZ1O/00053538/5

725

Gmina Osina jest właścicielem zabudowanej działki nr 94 o ogólnej pow. 7000 m?, z której wydzielono grunt rolny o pow. 725 m? z przeznaczeniem pod uprawy polowe

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina - grunty rolne, wg ewidencji gruntów - RV

Dzierżawa do lat trzech

z dniem zawarcia umowy dzierżawy

50,00 zł/rok

 

w terminie do 30 marca za dany rok

Jeden raz w roku na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok

 

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od 21 stycznia 2014 r. do 10 lutego 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 21-01-2014 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusław Grodź 21-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 21-01-2014 11:22