herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Podinspektor ds. gospodarki odpadami - ogłoszenie o naborze


Osina, dnia 11 grudnia 2013 r.

SG.210.5.2013

 

 

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Stanowisko - podinspektor ds. gospodarki odpadami

 2. Wymiar czasu pracy - 1/2 etatu.

 3. Kandydat powinien spełniać:

  1. wymagania niezbędne:

   1. posiada obywatelstwo polskie,

   2. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

   3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

   4. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

   6. posiada przynajmniej 6 miesięczny staż pracy w jednostkach administracji publicznej,

   7. posiada wykształcenie wyższe o specjalności: finanse, prawo, administracja lub ochrona środowiska.

  2. wymagania dodatkowe:

   1. umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu Office,

   2. dyspozycyjność,

   3. umiejętność pracy w zespole,

   4. komunikatywność w kontaktach służbowych,

   5. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, terminowość, zaangażowanie w wykonywanie zadań,

   6. prawo jazdy kat. B oraz własny pojazd,

   7. znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności:

1) weryfikowanie i wprowadzanie do systemu informatycznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) współpraca administratorem systemu informatycznego oraz nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemu,

3) prowadzenie postępowań w zakresie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4) wystawianie upomnień,

5) prowadzenie postępowań w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,

6) współpraca z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne z terenu Gminy Osina oraz nadzór nad organizacją odbioru i wywozu odpadów,

7) sporządzanie sprawozdań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,

8) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami,

9) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami,

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2013 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

Wójt

 

Krzysztof Szwedo

 

 

 

W załączniku znajdują się:

 

   • ustawy - Ordynacja podatkowa,

   • ustawy o finansach publicznych,

   • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

   • ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

   • ustawy o samorządzie gminnym,

   • ustawy o pracownikach samorządowych,

   • ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,

   • ustawy o dostępie do informacji publicznej,

   • ustawy o ochronie danych osobowych,

   • ustawy o ochronie środowiska,

   • ustawy Kodeks Cywilny

   • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami na terenie Gminy Osina w szczególności:

    1. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

     1. list motywacyjny,

     2. życiorys - curriculum vitae,

     3. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

     4. kserokopię świadectw pracy,

     5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

     6. oryginał kwestionariusza osobowego,

     7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

     8. oświadczenie o niekaralności,

     9. kserokopię posiadanych referencji,

     10. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”,

     11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatów niepełnosprawnych chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, o ile kandydat ten znajdzie się w gronie osób określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

    2. Informacja o warunkach pracy:

     1. miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina oraz praca w terenie,

     2. miejsce pracy położone jest na piętrze budynku, do którego prowadzą schody, budynek nie posiada windy,

     3. praca z komputerem, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych,

     4. budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

    3. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 23 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

    4. Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

    5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

     1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5, 9 i 11,

     2. informację z Krajowego Rejestru Karnego.

    6. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 7, skutkować może nie zawarciem umowy o pracę.

     1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

     2. oświadczenie kandydata

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 11-12-2013 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 11-12-2013 17:09