herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Zarządzenie Nr 138/2013 Wójta Gminy Osina z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina.


Zarządzenie Nr 138/2013

Wójta Gminy Osina

z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Osina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osina, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Szwedo


ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 138/2013

Wójta Gminy Osina z dn. 6.06.2013 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Osina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

L.p.

Adres nieruchomości

Nazwa

obrębu

Nr działki

Nr KW

Pow. działki

/ m2 /

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość

przeznaczona do:

Cena nieruchomości

(zł)

Termin złożenia wniosku o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

(art.34 ust. 1 pkt 1 i 2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Węgorza

dz. nr 148/2 KW nr SZ1O/00042510/3

2755 w udziale 2/3

Gmina Osina jest właścicielem udziału 2/3wnieruchomości zabudowanej:

1. budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym w zabudowie wolnostojącej, o ogólnej pow. użytkowej 273,76 m?, w budynku była urządzona świetlica wiejska o pow. użytk. 118,73 m? (parter) z poddaszem nad świetlicą (do zagospodarowa-nia) ; pod budynkiem piwnica ;

2. budynek produkcyjno - usługowy (gospodarczy) o pow. użytkowej 400 m?

3. budynek produkcyjno - usługowy (gospodarczy) o pow. użytkowej 135,21 m?

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osina - tereny zabudowy zagrodowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, strefa B-ochrona konserwatorska, wg ewidencji gruntów - użytek B-RIVa

Sprzedaż - przetarg ustny nieograniczony

208970 ,00

Od dnia 7.06. 2013 do dnia 18.07.2013

(6 tygodni)

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od 7 czerwca 2013 r. do 27 czerwca 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 10-06-2013 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2013 09:39