herb BIP - Urząd Gminy Osina

www.osina.pl

Podinspektor ds. księgowania i windykacji opłaty za odpady komunalne - ogłoszenie o naborze


Osina, dnia 21 maja 2013 r.

SG.210.3.2013

 

 

Wójt Gminy Osina

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 1. Stanowisko - podinspektor ds. księgowania i windykacji opłaty za odpady komunalne

 2. Wymiar czasu pracy - 1 / 2 etatu.

 3. Kandydat powinien spełniać:

  1. wymagania niezbędne:

   1. posiada obywatelstwo polskie,

   2. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

   3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

   4. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

   6. posiada przynajmniej trzyletni staż pracy w księgowości finansów publicznych,

   7. posiada wykształcenie wyższe o specjalności: finanse lub administracja,

  2. wymagania dodatkowe:

   1. umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu Office,

   2. dyspozycyjność,

   3. umiejętność pracy w zespole,

   4. komunikatywność w kontaktach służbowych,

   5. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, terminowość, zaangażowanie w wykonywanie zadań,

   6. znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności:

  • ustawy - Ordynacja podatkowa,

  • ustawy o finansach publicznych,

  • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

  • ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

  • ustawy o samorządzie gminnym,

  • ustawy o pracownikach samorządowych,

  • ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,

  • ustawy o dostępie do informacji publicznej,

  • ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • dekretacja i księgowanie dokumentów finansowo - księgowych,

 • prowadzenie spraw związanych z windykacją opłaty śmieciowej,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

 

 1. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys - curriculum vitae,

  3. kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  4. kserokopię świadectw pracy,

  5. kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  6. oryginał kwestionariusza osobowego,

  7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

  8. oświadczenie o niekaralności,

  9. kserokopię posiadanych referencji,

  10. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”,

  11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatów niepełnosprawnych chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, o ile kandydat ten znajdzie się w gronie osób określonych w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 2. Informacja o warunkach pracy:

  1. miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, Referat Finansowo-budżetowy,

  2. miejsce pracy położone jest na wysokim parterze budynku, do którego prowadzą schody, budynek nie posiada windy,

  3. praca z komputerem, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych;

  4. budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 3. Dokumenty przyjmowane będą do dnia 3 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w pokoju nr 9. Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

 4. Z kandydatami spełniającymi warunki formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

  1. oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa w ustępie 5 punkt 3-5, 9 i 10,

  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 6. Nie złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 8, skutkować może nie zawarciem umowy o pracę.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2013 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

Wójt

 

Krzysztof Szwedo

 

 

 

W załączniku znajdują się:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 2. oświadczenie kandydata

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 21-05-2013 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Emilian Pisarek 21-05-2013 13:13