Wykonywanie prac polegających na sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina.


Osina, dnia 15 września 2010 r.

BIPP.2222-29/2010

Ogłoszenie o zamówieniu

 

1.   Zamawiający:

Gmina Osina

Osina 62

72-221 Osina

TEL. (0-91) 3911814

FAX (0-91) 3910390

e-mail: ug@osina.pl adres internetowy www.osina.pl

 

2.   Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

 

3.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac polegających na sprzątaniu śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie Gminy Osina.

Zamówienie jest podzielone na dwie części.

Część I obejmuje sprzątanie śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie w miejscowościach Osina, Redło, Węgorzyce, Przypólsko, Kałużna, Krzywice i Kikorze, wraz z koloniami.

Część II obejmuje sprzątanie śniegu i błota pośniegowego z dróg oraz terenów gminnych znajdujących się na terenie w miejscowościach Bodzęcin, Redostowo, Węgorza i Kościuszki, wraz z koloniami.

Prace wykonywane będą przy użyciu ciężkiego sprzętu typu pługi śnieżne, fadromy, ciągniki z pługiem itp.

4.   Sposób uzyskania przedmiaru i wzór oferty.

http://bip.osina.pl/strony/menu/22.dhtml

5.   Możliwość składania ofert częściowych lub ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części osobno lub na obie razem.

 

6.   Termin wykonania zamówienia

Umowa zawarta zostaje na okres od dnia jej zawarcia do dnia 30 kwietnia 2011 r.

7.   Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W szczególności wykonawca zobowiązany jest dysponować ciężkim sprzętem typu pługi śnieżne, fadromy, ciągniki z pługiem itp.

 

8.   Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający jako najbardziej istotne kryterium uznaje cenę (stawkę za godzinę pracy sprzętu), lecz oceniany też będzie rodzaj sprzętu oferowanego do wykonania zadania.

 

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty winny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Osina pok. nr 9 (parter), w terminie do dnia 28 września 2010 r., do godziny 9.00.

 

11. Termin i miejsce otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w sali nr 101 (1 piętro) Urzędu Gminy Osina w dniu
28 września 2010 r., o godzinie 9.15

12. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się Wykonawcami są:

  1. Tomasz Trykacz: tel. 913911814, fax 913910390,

  2. Emilian Pisarek: tel. 913910897, fax 913910390

w godzinach od 800 do 1500.

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Wzór umowy,

  2. Formularz oferty.

Wójt

Wiesław Tomkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilian Pisarek 15-09-2010 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2010 15:08